MRM

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Az MRM Tanácsának Ügyrendje

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookTwitterIWIWGoogle bookmark

A Magyar Remény Mozgalom Tanácsának a párt Alapszabályának 20. 21. 22. 23. 24. szakasza (elfogadva 2009. december 31-én) rendelkezései alapján (meghozva 2011. december 11-én, 11/vzt/2011 iratszám alatt) harmadik ülésén, 2011. december 11-én meghozza a

MAGYAR REMÉNY MOZGALOM TANÁCSÁNAK

Ü   G   Y   R   E   N   D   J   É   T

 


I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. szakasz


Ezen Ügyrenddel a Magyar Remény Mozgalom Tanácsa (a továbbiakban: Tanács)  munkájának és döntéshozatalának kérdései kerülnek rendezésre.


2. szakasz


A  Tanács üléseken hozza meg döntéseit.

A Tanács az Alapszabály alapján működik, amely az Magyar Remény Mozgalom alapelveihez igazodik.

A Tanács hatáskörét és összetételét a Magyar Remény Mozgalom Alapszabálya (22. szakaszával) szabályozza.


3. szakasz


A Tanács saját tagjai sorából elnököt és alelnököt választ, a Tanács tagjai többségének a  szavazatával.

Az elnöki és alelnöki tisztségre javasolt személyekről a tanácstagok egyenként, nyilvános szavazással szavaznak. Jelölést az elnöki tisztségre a Tanács három tagja együttesen tehet. Jelölést az alelnöki tisztségre a Tanács elnöke, vagy a Tanács három tagja együttesen tehet.

Az elnök vagy alelnök felmentésekor a megválasztás esetén alkalmazott rendelkezések az irányadók.


II. AZ ÜLÉSEK ÖSSZEHÍVÁSA


4. szakasz


A Tanács üléseit annak elnöke - távollétében az alelnöke - hívja össze. A Tanácsot a Tanács tagjai egyharmadának indítványára össze kell hívni.

Az ülések összehívása írásos meghívóval történik legkevesebb 5 (öt) nappal az ülés megtartásának  kijelölt időpontja előtt.

Sürgős esetekben rendkívüli ülés is összehívható telefonon vagy más telekommunikációs eszköz segítségével legfeljebb az ülést megelőző napon, a napirend szóbeli ismertetése után.

A Tanács ülésein, a Tanács elnökének meghívására részt vehetnek olyan személyek is akik nem tagjai a Tanácsnak. A meghívott vendégek az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.

Az ülés szükség szerint kerül összehívásra a hatályos előírásokkal összhangban, de minden esetben amikor az szükséges a törvényes működés biztosítása érdekében.


III. NAPIREND


5. szakasz


Az ülések meghívóihoz mellékelni kell a napirendi előterjesztéseket.

A napirendi pontokhoz, melyekről a Tanács döntést hoz, a napirendi pont előterjesztőjének mellékelnie kell a háttér-dokumentációt és lehetőség szerint a határozati javaslat szövegét is.


IV. A  TANÁCS ÜLÉSE, TANÁCSKOZÁS ÉS HATÁROZATHOZATAL


6. szakasz


A Tanács üléseit az elnök – távollétében az alelnök – vezeti. A Tanács képviseletét az elnök – távollétében az alelnök – látja el.

Az ülés napirendjéről a Tanács vita nélkül határoz.

Az ülés napirendje egyes pontjainak megtárgyalása illetve az abban szükséges döntéshozatal kellő megindoklás mellet elnapolható.

Szükség esetén a Tanács dönthet az ülés elnapolásáról.


7. szakasz


A Tanács határozatképességéhez a tanácstagok többségének és elnökének – távollétében alelnökének -  a jelenléte szükséges.

A Tanács a döntéseit a jelen lévő tagok szavazattöbbségével hozza meg, amennyiben ezen Ügyrend másként nem rendelkezik.

A Tanács elnökének illetve többi tagja mindegyikének egy-egy szavazata van.

Szavazategyenlőség esetén az elnök- távollétében az alelnök – szavazata dönt.


8. szakasz


A Tanács a döntéseit írásos formában hozza.

Sürgős esetekben a döntések szóban is meghozhatók, amennyiben azok a következő ülésen, hitelesítve lesznek a döntéshozatalban résztvevők aláírásával.


9. szakasz


A Tanács, határozatokat, szabályzatokat, záradékokat és végzéseket hoz, véleményt nyilvánít.

A Tanács ügydöntő határozatot a Közgyűlés által átruházott hatáskörben (Alapszabály 22. szakasza) hozhat.


10 .szakasz


A döntéshozatalt minden esetben megelőzi a napirend előterjesztése a szükséges indoklással.

A Tanács tagjai ezután vitát kezdeményezhetnek és kifejthetik álláspontjukat illetve észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

A vita szigorúan csak a döntéshozatal tárgyára korlátozódhat.

A vita folyamán a Tanács tagjai a napirendi ponttal kapcsolatosan módosítási javaslattal élhetnek.


11. szakasz


A Tanács a döntéseit nyílt szavazással hozza.

Kivételes a törvény által előírt esetekben a döntések titkos szavazással kerülnek meghozatalra.


V. JEGYZŐKÖNYV


12. szakasz


Minden ülés munkájáról jegyzőkönyv készül.

A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés megtartásának helyét és idejét, az ülés és a döntések számozását, a napirendi pontokat, a jegyzőkönyvvezető nevét, a szavazások eredményét, a  Tanács elnökének a meglátásait a napirendekkel és a meghozott határozatokkal kapcsolatban, a Tanács tagjainak észrevételeit, esetleges határozatképtelenségét stb.

Minden döntés külön számmal ellátva bekerül a jegyzőkönyvbe.

Azon döntés melyet nem tartalmaz a jegyzőkönyv, semmisnek tekinthető.

Minden döntésről készülhet jegyzőkönyvi kivonat.

Bármely tag kérheti a saját különvéleményének a kihangsúlyozását illetve a jegyzőkönyvbe történő külön kiemelését.

A jegyzőkönyv mellékletét képezik az aláírt jelenléti ívek az ülés összehívását igazoló bizonyítékokkal, valamint a napirend mellékleteivel és háttéranyagával együtt.

A jegyzőkönyvet a Tanács elnöke illetve az alelnöke aláírásával hitelesíti, attól függően, hogy ki vezette le az ülést.

A jegyzőkönyvek összes mellékleteikkel írattározásra kerülnek a társaságnál érvényben levő ügyirattok szerint, a hatályos törvényekkel összhangban.


VI. A  TANÁCS TAGJAINAK TÉRÍTÉSE


13 .szakasz


A Tanács tagjai tevékenységükért a Tanács külön döntése alapján részesülnek díjazásban.


VII. A  TANÁCS ÜLÉSÉNEK MEGSZAKÍTÁSA ILLETVE ELHALASZTÁSA


14. szakasz


Az ülés megszakításra kerül:

- amennyiben a tagok elhagyják az ülést és nem lesz ki a szükséges létszám;

- amennyiben a tárgyalandó napirendi pontok jellege miatt a tervezett időpontban az ülés nem befejezhető;

- amennyiben rendbontásra kerül sor az ülésen és a munka rendes menete nem biztosítható.

Az ülés megszakítását és elhalasztását  a Tanács elnöke rendeli el, távollétében a Tanács alelnöke.

A megszakított ülésnek legkésőbb 10 napon belül folytatódnia kell.

Az elhalasztott ülés folytatását szintén a Tanács elnöke rendeli el.


VIII. RENDFENNTARTÁS AZ ÜLÉSEN


15 .szakasz


A rend fenntartásának céljából azon tagok ellen akik nem tartják magukat a törvény illetve más hatályos jogszabályok illetve ezen Ügyrend rendelkezéseihez a következő büntetések róhatók ki:

- szóbeli figyelmeztetés vagy

- írásbeli figyelmeztetés.

A büntetéseket a Pénzügyi és Fegyelmi bizottságának elnöke rendeli el, azok jegyzőkönyvbe kerülnek.


IX. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK


16. szakasz


Ezen Ügyrend alkalmazásáról a Tanács elnöke gondoskodik.

Ezen Ügyrend módosítását a Tanács elnöke vagy legalább 5 tagja kezdeményezheti.

Az Ügyrend elfogadásához a kinevezett tanácstagok többségének a szavazata szükséges.


17 .szakasz


Ezen Ügyrend rendelkezéseinek tolmácsolását a Magyar Remény Mozgalom Pénzügyi és Fegyelmi bizottsága adhatja.


18 .szakasz


Ezen Ügyrend az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezen Ügyrend a Tanács hirdetőtábláján kerül kihirdetésre.___________________

László Bálint

A Magyar Remény Mozgalom Tanácsának elnöke

Megosztás
You are here Egyéb dokumentumok Az MRM Tanácsának Ügyrendje